Ecoutez Radio Shalom Haiti  Par Telephone : Listen to Shalom Haiti 172 432-8646   1.515.605.9430 


Ecoutez Radio Shalom Inter Miami Par Telephone : Listen to Shalom Miami  1401 3470419  1 (401)347-0419